نویسنده = موسوی، ستاره
تعداد مقالات: 1
1. تبیین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری و بررسی میزان کاربست آنها

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-120

ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ محمد مسعود