نویسنده = رحمت اله مرزوقی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-134

مهدی محمدی؛ راضیه شیرین حصار؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی


2. برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-77

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ سیروس حدادنیا