نویسنده = عابدینی، یاسمین
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 179-214

حسن کاویانی؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی