نویسنده = خراسانی، اباصلت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره‌گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-102

سمیه دانشمندی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ بهروز قلیچ‌لی