نویسنده = مهدیزاده تهرانی، آیدین
تعداد مقالات: 1
1. تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-121

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه