نویسنده = امراله، امید
تعداد مقالات: 1
1. میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 159-173

امید امراله؛ ابراهیم خدایی؛ رضوان حکیم زاده؛ مجید نیلی احمدآبادی