نویسنده = محمود مهرمحمدی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-121

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه


2. تأملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-35

محمود مهرمحمدی؛ نعمت الله موسی پور؛ امیر حسین کیذوری