نویسنده = محمدشفیعی، عبدالسعید
تعداد مقالات: 1
1. تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-169

مریم صفرنواده؛ نعمت الله موسی پور؛ محبوبه اظهری؛ عبدالسعید محمدشفیعی