نویسنده = جعفر جهانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 287-319

جعفر جهانی؛ مهدی محمدی؛ فرشته شهابی نیا؛ مریم شفیعی سروستانی؛ رحمت الله مرزوقی