نویسنده = هاشم خانی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های استان تهران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 291-323

اعظم هاشم خانی؛ حسن شهرکی پور؛ رشید ذالفقاری زعفرانی