نویسنده = سرمدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 251-290

ناصر اژدری فام؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی؛ طاهر محبوبی