نویسنده = پوشنه، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-39

عادل حلاج دهقانی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی اکبر خسروی؛ کامبیز پوشنه