نویسنده = حاجی زاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی انسانشناسانه مفهوم تدریس موءثر از منظر فرهنگ رشته‌ای

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-55

سعید صفائی موحد؛ محمد حاجی زاد