نویسنده = مبینا غربا
تعداد مقالات: 2
1. گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده وکسب شده در نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-114

مبینا غربا؛ اکرم دهباشی؛ حمید رحیمی


2. تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-84

حمید رحیمی؛ مبینا غربا؛ اکرم دهباشی