نویسنده = مرضیه دهقانی
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-248

نیما رحیمیان؛ احمد صارمی؛ مرضیه دهقانی؛ محمدحسن مبارکی


3. واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-206

داود باوفا؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ رضا محمدکاظمی


4. برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-216

صادق زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرتضی کرمی؛ کیوان صالحی