کلیدواژه‌ها = تفکر ترکیبیاتی
1. نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در آموزش ریاضی دانشگاهی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-70

مانی رضایی