تعداد مقالات: 155

1. شناسنامه دوفصلنامه

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-7


2. شناسنامه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-6


3. شناسنامه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-6


4. شناسنامه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-6


5. شناسنامه شماره 14

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-7


6. شناسنامه شماره 17

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-6


7. شناسنامه شماره 18

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-6


8. شناسنامه شماره 19

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6


10. شناسنامه شماره 21

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-6


11. شناسنامه شماره 23

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-6


13. "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-34

بختیار شعبانی ورکی؛ امین بابادی؛ مقصود امین خندقی؛ مرتضی کرمی


15. شناسنامه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393


16. شناسنامه و سخن سردبیر

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394


17. سرمقاله: تأملی بر مفهوم اشغال فرهنگی و برنامه درسی سایه یا زیر زمینی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-5

کوروش فتحی واجارگاه


22. طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

فروزان تنکابنی؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای


25. شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-44

علی خورسندی طاسکوه؛ طلعت الشریعه فیروزجائیان