تعداد مقالات: 111
1. شناسنامه دوفصلنامه

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-7


3. شناسنامه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393


4. شناسنامه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-6


5. شناسنامه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-6


6. شناسنامه و سخن سردبیر

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394


7. شناسنامه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-6


8. شناسنامه شماره 14

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-7


10. "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-34

بختیار شعبانی ورکی؛ امین بابادی؛ مقصود امین خندقی؛ مرتضی کرمی


11. شناسنامه شماره 17

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-6


12. شناسنامه شماره 18

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-6


13. شناسنامه شماره 19

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6


14. بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

محمد جواد لیاقتدار؛ سمیه محمدزاده؛ احمد معین زاده؛ احمد عابدی


19. طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

فروزان تنکابنی؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای


20. واکاوی چالش‌های آموزش رویکرد هندسی حل معادلات دیفرانسیل خودگردان: مصاحبه‌ تکلیف مدار

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-34

یونس کریمی فردین پور؛ زهرا گویا


23. طراحی مدل مدیریت آموزش از دور، برای نظام آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-60

حبیب الله نجفی هزارجریبی؛ شیرزاد کوپائی


25. سرمقاله: تأملی بر مفهوم اشغال فرهنگی و برنامه درسی سایه یا زیر زمینی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-5

کوروش فتحی واجارگاه