دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی ماهیت عناصر الگوی برنامه درسی جامعه‌محور در نظام آموزش عالی بر اساس رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

بهروز رحیمی؛ مرضیه دهقانی


2. مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

کریستینه ابراهمیان؛ بهرام وزیری فراهانی؛ ودیهه ملاصالحی؛ سحر طوفان؛ حسین مرادی‌نسب