دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چارچوب مفهومی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر برنامه درسی دانشگاهی : رویکرد فرا ترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

مریم شفیعی سروستانی؛ عباس رجائی آذرخوارانی؛ مهدی محمدی


کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی


ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

داود طوسی؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ مهدی معینی کیا


نقش پیش بینی کننده فلسفه‌های آموزشی بر سبک‌های تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

محمد رضا امینی؛ نجمه وکیلی؛ علی محبی


طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

مرزبان ادیب منش


تاملی در سبک زندگی اسلامی– ایرانی در بین دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

سیروس اسدیان؛ نیر حیدری کلجه


ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی بر اساس اصول مبنایی و طراحی انگیزه‌ای آموزش و همبستگی آن با پیشرفت یادگیری و رضایت از دوره‌ در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

طالب زندی؛ جواد حاتمی؛ سید عدنان حسینی


واکاوی چالش‌های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

اعظم کاییدی؛ احمدرضا نصر؛ فریدون شریفیان؛ سعید موسوی پور