دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چارچوب مفهومی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر برنامه درسی دانشگاهی : رویکرد فرا ترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

مریم شفیعی سروستانی؛ عباس رجائی آذرخوارانی؛ مهدی محمدی


کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی


ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

داود طوسی؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ مهدی معینی کیا


نقش پیش بینی کننده فلسفه‌های آموزشی بر سبک‌های تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

محمد رضا امینی؛ نجمه وکیلی؛ علی محبی