مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 دانشیار گروه معماری ، واحد پردیس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، پردیس ، ایران

3 استادیار گروه معماری ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

4 استادیار گروه معماری ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

5 استادیار گروه معماری ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران،

چکیده

برنامه‌ریزان آموزشی همواره به‌دنبال بازنگری محتوای برنامه‌های درسی می‌باشند تا با نیازهای جامعه و حرفه هماهنگ شده و امکان بهره‌گیری از روش‌های مفید آموزشی فراهم گردد. برنامه‌درسی رشته معماری اخیرا، توسط دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد  بازنگری شده، که آنها جایگزین برنامه‌درسی مهندسی معماری مورخ 24/07/77  شورای عالی برنامه‌ریزی شده‌اند. در این پژوهش با به‌کارگیری روش تحقیق تطبیقی جرج بردی برنامه‌های بازنگری‌شده‌ی آموزش معماری با برنامه‌درسی سابق مقایسة شده، تا نقاط قوت و ضعف و تشابهات و تفاوت‌های میان برنامه‌های درسی براساس سؤالات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته و شناسایی شود. نتایج نشان می‌دهد این بازنگری‌ها بیشتر محدود به تغییر سرفصل‌ها بر اساس افزایش یا کاهش واحد، تغییر پیشنیاز، تغییر نوع درس، تغییر نوع واحد، تغییر نام دروس و یا افزایش و کاهش دروس گردیده. شباهت‌های بین آنها بیشتر به‌حیطه اصلی برنامه‌درسی یعنی اهداف و روش‌های آموزشی و شیوه ارزشیابی مربوط می‌گردد و تفاوت‌ها نیز بیشتر مربوط به حیطه فرایندهای آموزشی می‌باشد. و لزوم بازنگری‌ مجدد برای ساماند‌هی وضعیت ساختار آموزش معماری درجهت رسیدن به سه هدف پاسخگویی به نیازهای کشور، توجه به هویت ایرانی‌اسلامی و هماهنگی با نظام آموزشی بین‌المللی این رشته در ایران و جوابگویی هر چه بیشتر به نیازهای ضروری، واقعی و صالح جامعه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها