تأثیر برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی بر رشد مهارت های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال دانش آموختگان این رشته ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه نگرش دانشجویان کنونی و پیشین کارشناسی­ارشد گروه علوم­تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به تأثیر برنامه­درسی رشته تحصیلی خود بر رشد مهارت­های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال آنها است. نمونه آماری پژوهش دانشجویان و دانش­آموختگان مقطع کارشناسی­ارشد رشته علوم­تربیتی در کشور است که گروه علوم­تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان یک نمونه­ غیر احتمالی در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه محقق­ساخته گرداوری شد که پایایی، روایی محتوایی و روایی ملاک آن (73/0=r) بررسی و تأیید شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نگرش شرکت کنندگان در تحقیق نسبت به برنامه­درسی رشته تحصیلی­شان قادر به پیش­بینی انتظارات شغلی و میزان رشد مهارت­های شغلی آنان است. همچنین دریافت شد که همبستگی بین نگرش شرکت کنندگان نسبت به دانشگاه محل تحصیل با انتظارات شغلی و رشد مهارت­های شغلی آنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. عامل جنسیت بر نگرش شرکت کنندگان نسبت به برنامه­درسی رشته، انتظارات شغلی و مهارت­های شغلی آنان اثر معناداری داشته است. عامل رشته و تعامل دو فاکتور رشته و جنسیت بر انتظارات شغلی و رشد مهارت­های شغلی آنها تأثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها