رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بازنمایی تجارب زیسته استادان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی از مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان دانشگاه تهران است. میدان پژوهش دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران بود و شرکت‌کنندگان با استفاده از نمونه‌گیری ملاکی از بین اعضای هیأت‌علمی انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و در دهمین مصاحبه به سطح اشباع نظری رسید، اما به منظور اعتباربخشی به یافته‌ها به انجام دو مصاحبه تکمیلی پرداخته شد و در نهایت در دوازدهمین مصاحبه فرایند گردآوری داده‌ها متوقف شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش جیورجی انجام شده است. تحلیل داده‌ها به شناسایی هفت مضمون اصلی و 67 زیرمضمون منتج گردید. مهم‌ترین مشکلات، مشکل در انتخاب موضوع، تسلط اندک به حوزه روش تحقیق و مشکلات دانشجویان بود. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان در فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایشان با مشکلات متعدد و متنوعی همراه هستند و این چالش‌ها آن‌ها را در انجام این فرایند با مشکلات متعددی همراه نموده است. بدین منظور راهکارهایی برای بهبود ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها