شناسایی قابلیت‌های اشتغال‌پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی با استفاده از رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه تهران،تهران،ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و شناسایی قابلیت­های اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان تربیت بدنی است. روش پژوهش برخاسته از نظریه داده بنیاد برای تبیین و تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه­های اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و ‏دکتری و کارافرینان ‏ورزشی که در این زمینه صاحبنظر بودند. ‏ روش نمونه گیری نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی بود. ابزار گردآوری یافته ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. در تحلیل یافته­ها از تحلیل محتوا و احصاء مضامین در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. با استناد به ادبیات پژوهش و یافته­های اکتشافی قابلیت­های اشتغال­پذیری ‏دانش آموختگان تربیت بدنی به عنوان پدیده محوری بود. بر  اساس بررسی به عمل آمده اشتغال پذیری سازه­ای چند بخشی است که متاثر از  مجموعه­ای از عوامل زمینه­ای، شرایط مداخله­گر، خصوصیات و قابلیت­ها، شرایط علی، راهبرد و پیامدهایی است و در دنیای کنونی در صورتی که دانش آموختگان به این مهارت­ مجهز نشوند، موفّق به یافتن شغل نخواهند شد.  بنابر این بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بازبینی کتب درسی، تقویت کارآفرینی، آموزش­های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار‏، ارتقــای توانمندی­های مهارت­های شغلی و حرفــه­ای دانش آموختگان‏ و ارتقــای کمی و کیفی رویدادهای مرتبط بــا اشتغال می­توانند در اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها