شناسایی قابلیت‌های اشتغال‌پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی با استفاده از رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه تهران،تهران،ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و شناسایی قابلیت­های اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان تربیت بدنی است. روش پژوهش برخاسته از نظریه داده بنیاد برای تبیین و تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه­های اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و ‏دکتری و کارافرینان ‏ورزشی که در این زمینه صاحبنظر بودند. ‏ روش نمونه گیری نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی بود. ابزار گردآوری یافته ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. در تحلیل یافته­ها از تحلیل محتوا و احصاء مضامین در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. با استناد به ادبیات پژوهش و یافته­های اکتشافی قابلیت­های اشتغال­پذیری ‏دانش آموختگان تربیت بدنی به عنوان پدیده محوری بود. بر  اساس بررسی به عمل آمده اشتغال پذیری سازه­ای چند بخشی است که متاثر از  مجموعه­ای از عوامل زمینه­ای، شرایط مداخله­گر، خصوصیات و قابلیت­ها، شرایط علی، راهبرد و پیامدهایی است و در دنیای کنونی در صورتی که دانش آموختگان به این مهارت­ مجهز نشوند، موفّق به یافتن شغل نخواهند شد.  بنابر این بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بازبینی کتب درسی، تقویت کارآفرینی، آموزش­های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار‏، ارتقــای توانمندی­های مهارت­های شغلی و حرفــه­ای دانش آموختگان‏ و ارتقــای کمی و کیفی رویدادهای مرتبط بــا اشتغال می­توانند در اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، امیر؛ نوری، میثم؛ علیخانی دادوکلایی، مهدی. (1394). واکاوی صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز، کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)،ص 201-214
احمدی پور، لقمان؛ و یوسفی، قباد. (1393). مهارت محوری در بکارگیری و استخدام نیروی کار. نشریه کار و جامعه، شماره، 172ص،78-72
اختیاری، سارا. (1393). جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2015 میلادی بانک جهانی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار،
استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت. (1390). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه‌ی مبنایی، رویه­ها و شیوه‌ه). ترجمه‌ی بیوک محمدی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
استواری، مریم. (1382). فن آوری اطلاعات و مسأله اشتغال دانش آموختگان کشاورزی در ایران . مجموعه مقالات همایش نقش فن آوری اطلاعات در اشتغال، بهمن 1380 . تهران: انتشارات علم و صنعت،.ص293-303
امینی، علیرضا. (1396). تحلیل اجمالی وضعیت بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی و ارایه اقدامات و راهکارهای لازم برای افزایش اشتغال پذیری آنها. (سازمان برنامه و بودجه). شماره گزارش،ص 8-121.
ایزدی، صمد؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ قربانی، عادل. (1389). ارزیابی وضعیت اشتغال  دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی. فصلنامه‌ی انجمن آموزش عالی ایران،3(2) 1-24.
آقاپور، شهلا؛ موحد محمدی، سید حمید؛ علم بیگی، امیر. (1393). نقش مهارتهای کلیدی در شکل گیری قابلیت اشتغال دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۲۰ (۱)،ص ۴۱-۵۶.
باقری کراچی، امین؛ عباسپور، عباس و آقازاده، احمد. (1392). طراحی الگوی شایستگی‌های دانش-آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت محوری و تأمین نیازهای جامعه. مدیریت در دانشگاه اسلامی. دوره 1، شماره 3، 503-520‌ برومند،محمد‌رضا؛ فضلی درزی، اعظم؛ عظیمی دلارستاقی، عادله.(1392). مطالعه دیدگاه دانشجویان ‏ودانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به آینده شغلی‏. پژوهش در ورزش ‏دانشگاهی، 5، ص 48-31‏
برآبادی، سید ابوالقاسم؛ ملک، محمدی؛ اسدی، علی. (1388). موانع آموزشی اجتماعی و فرهنگی اشتغال فارغ التخصیلان کشاورزی. ماهنامه اقتصاد، کار و جامعه،109، ص 92-100.
پورآتشی،مهتاب. (1397). ارزیابی نقاط قوت و راهکارهای ارتقای اشتغال‌پذیری دانشجویان کشاورزی.پژوهش مدیریت اموزش کشاورزی، 10، 18-31.
حجازی، اسد؛ کشتکاروناشی، زهرا. (1395). بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: فروش پوشاک بانوان در شهر کرج) پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، صص 1-8.
حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات.
رسولی، کامران و احمد پور داریانی، محمود. (1390). ارزیابی عامل های موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه های غرب ایران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،3(16)،ص78-91.
زلالی، نعیمه؛ خسروی پور، بهمن؛ زارع، عادل. (1394). تنگناها و چالش­های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،7(33)،ص 73-83.
زمانی، غلامحسین؛  عزیزی، خالخیلی طاهر. (1385) .تحلیل نظرات مدیران اجرایی نسبت به اشتغال دانش آموختگان کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،2(2)،  73 85 .
شجاعی، محمدرضا. (1388). نظام آموزش عالی کشور و اشتغال دانش آموختگان. مجموعه مقالات سومین همایش دو سالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، 24 و 25 اردیبهشت. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس. ص 204-181.
شرفی، محمد؛ عباسپور، عباس.(1394). شناسایی قابلیت­های اشتغال­پذیری دانش­آموختگان دانشگاه­ها براساس نظریۀ ‏داده بنیاد. دوفصلنامۀ نوآوری و ارزش آفرینی، 3(7)،ص 33-48‏
شریفی اسدی ملفه، فاطمه؛ خراسانی، اباصلت؛ فتحی واجارگاه ،کوروش؛ صالحی عمران، ابراهیم. (1398). تعیین مولفه های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، ۷ (۱۳)، ص 29-۵۲.
شهبازی، اسماعیل؛ علی بیگی، امیرحسین.(1385).صلاحیت‌های مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار  کار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 2، (1)،ص ‌14- ‌24.
عبدالوهابی، مرضیه؛ رومیانی، یونس؛ ظریف، سکینه. (1392). بررسی مهارت­های اساسی دانشجویان در عصر جهانی شدن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۹ (۴)، ص۵۱-۷۴.
عظیمی دلارستاقی، عادله؛ رضوی، سید محمد حسین؛ برومند، محمدرضا. (1397). شناسایی عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی. مدیریت و توسعه ورزش،7(4) پیاپی 16،ص 70-87
لامعی، بهزاد (1389). موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک. صنعت و کارآفرینی، 51 ، ص 37-43
محمدی، حسین ؛ روحانی، حسین. (1394). کاربرد مدل پروبیت چندگانه درتحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی. اقتصاد و توسعه کشاورزی،29(2)،ص 116-125
ملک پور، علی؛ محمدی، فؤاد. (1392). بررسی زمینه‌ها و موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشته‌های علوم انسانی شهرستان بیجار. مجله کار و جامعه،157، ص24-37
موحدی، رضا.(1396). بازدارنده های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 41، ص 79 - 95 .‌
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (1397). طرح رصد اشتغال  فارغ التحصیلی دانشگاه. .msrt.ir .