دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

ارزشیابی از درس به‌عنوان یکی از ابزارهای بسیار ارزشمند ارتقاء کیفیت تدریس و یادگیری محسوب می­شود، زیرا می­تواند بازخورد مفیدی برای استادان و دانشگاه در مورد کیفیت عناصر برنامه درسی فراهم ­سازد. ازاین ‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه­های ایران است. بدین منظور با 20 نفر از متخصصان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه­های کشور که در حوزه ارزشیابی و برنامه درسی اهل نظر هستند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. مصاحبه­ها، پس از پیاده شدن، به‌صورت مقوله­بندی باز تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­ها حاکی از آن است که ارزشیابی از درس به چهار دلیل انجام و به سه دلیل جانیفتادن فرهنگ صحیح نقد و مطالبه، نگرانی و دلهره برخی از دانشجویان از بازخورد استادان و نگرانی مدیران دانشگاه، دانشکده و گروه و استادان از بازخورد دانشجویان در دانشگاه­ها انجام نمی­شود. یافته­ها همچنین نشان داد ارزشیابی از درس می­تواند به‌وسیله دانشجویان فعلی، دانش­آموختگان، همکاران و ذی­نفعان خارج از دانشگاه و از طریق مشاهده، مصاحبه، رایانه­ای، پرسشنامه و روش­های خلاقانه انجام شود.

کلیدواژه‌ها