امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی ، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران، دانشگاه فرهنگیان

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ، تهران ، ایران

4 گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین شایستگی معلمان شیمی و شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی می­باشد. پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کمی و بر حسب گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 186 نفر از معلمان شیمی استان زنجان بوده که با جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه 144 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن با نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 بدست آمد. از آزمون t تک نمونه­ای به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. پژوهش نشان داد در شش حوزه دانش و مهارت و سه حوزه نگرش و صفات رفتاری، شایستگی معلمان شیمی قابل قبول بوده ولی با حالت مطلوب فاصله وجود دارد. بیشترین سهم عامل تسهیل‌کنندگی/ بازدارندگی مربوط به دانش و مهارت اساتید در دوره‌های تربیت معلم 8/49 درصد در حوزه دانش و مهارت شایستگی و دلایل ساختاری با 3/40 درصد در حوزه نگرش و صفات رفتاری بوده است. کمترین سهم مربوط به دلایل فلسفی با 13/8 درصد در حوزه دانش و مهارت و توانایی و علاقه‌مندی ‌دانشجومعلمان با 10 درصد در حوزه نگرش و صفات رفتاری را به­خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها