شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران.

2 استادیار، گروه آموزشی برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار، گروه آموزشی برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استاد تمام پداگوژی و دانشیار آموزش کارآفرینی دانشکده تعلیم و تربیت، دانشگاه تورکو، فنلاند.

چکیده

در جهان پر از رقابت امروز کشورها، دانشگاه­ها و سازمان­هایی موفق هستند که توانا در بهره­گیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند، به این خاطر بسیاری از دانشگاه­ها و مراکز تربیتی، دانش­مداری توسط آموزش­های کارآفرینی را آغاز نموده­اند. پژوهشگر در این تحقیق به دنبال شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه­های تهران در مقطع آموزش عالی و تدوین الگوی بومی ایرانی برای آموزش کارآفرینی می­باشد. در این مطالعه برای شناسایی عناصر یک الگوی بومی آموزش کارآفرینی از رویکرد کیفی و روش تحلیل­مضمون و برای تجزیه و تحلیل داده­های کیفی به روش کد­گذار ی داده­ها، دسته بندی مقوله­ها و استخراج مضامین مربوطه و برای بیان و تفسیر یافته­ها، از نرم افزار مکس­کیو­ دی ای، استفاده شده است، بنابراین در ابتدا 50 مدل استاندارد خارجی آموزش کارآفرینی و همچنین اسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه­های تهران توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب گردید و سپس تمام کلید واژه­های درون الگوها و اسناد، کد­گذاری باز شدند و 735 کد باز استخراجی به صورت مجزا برای متخصصان موضوعی فرستاده شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 23، مقدار کاپای کوهن محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که داده­های حاصل از بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه­های تهران در سه دسته مضمون های قابلیت­محور، شخصیت­محور و درس­محور دسته بندی شدند که با توجه به نتایج حاصل از اهمیت مولفه­های پر کاربرد در اسناد مورد بررسی، می­توان در طراحی الگوی بومی آموزش کارآفرینی برای دانشجویان آموزش عالی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها