نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، محسن تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 139-159]

ا

 • اسماعیلی، رضا تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]
 • اظهری، محبوبه تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 149-169]
 • اقدام پور، رضا تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]
 • اکبری بورنگ، محمد تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 139-159]
 • امام جمعه، محمدرضا تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • ایران نژاد، منصوره واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 289-308]

ب

 • باوفا، داود واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 187-206]

پ

 • پاینار، ویلیام تاملی بر فهم برنامه درسی و پداگوژی از نگاه مدرسان : مطالعه موردی دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-84]
 • پوشنه، کامبیز ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 7-39]

ت

 • تسلیمی، محمدسعید طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-39]

ج

 • جهانگیری، مهدی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 65-87]
 • جوادی پور، محمد واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 187-206]

ح

 • حاجی تبار فیروزجایی، محسن ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 161-185]
 • حاجی زاد، محمد واکاوی انسانشناسانه مفهوم تدریس موءثر از منظر فرهنگ رشته‌ای [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 41-55]
 • حسینی خواه، علی مدل همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 85-107]
 • حکیمزاده، رضوان طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-39]
 • حلاج دهقانی، عادل ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 7-39]

خ

 • خسروی، رحمت اله تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 65-87]
 • خسروی، علی اکبر ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 7-39]
 • خورسندی طاسکوه، علی طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]

د

 • درویشان، علی طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 7-39]
 • دهقانی، مرضیه واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 187-206]

ر

 • رنجبر، حمید رضا ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 161-185]

ز

 • زال، محمد حسن ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 161-185]

ش

 • شاه جوان، محبوبه نوع شناسی ذهنیت اساتید از الزامات برنامه درسی مبتنی بر پیامد در آموزش عالی (کاربرد روش کیو) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 207-236]

ص

 • صفائی موحد، سعید واکاوی انسانشناسانه مفهوم تدریس موءثر از منظر فرهنگ رشته‌ای [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 41-55]
 • صفرنواده، مریم تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 149-169]

ع

 • عابدی، احمد بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 109-137]
 • عابدینی بلترک، میمنت ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 123-148]
 • عارفی، محبوبه طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]
 • عباباف، زهره چشم اندازهای پداگوژی، افق های الهام بخش در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-193]
 • عباباف، زهره تاملی بر فهم برنامه درسی و پداگوژی از نگاه مدرسان : مطالعه موردی دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-84]
 • عباسی، عفت مدل همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 85-107]
 • عزیزی، رامین کاوش تجربه کمال گرایانه دانشجویان دکتری از برنامه های درسی آموخته شده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 265-287]
 • عصاره، علیرضا تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • عطاران، محمد مدل همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 85-107]
 • علی عسگری، مجید واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 289-308]

ف

 • فتحی واجارگاه، کوروش ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 7-39]

ک

 • کاوسی، طهماسب مدل همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 85-107]
 • کشتی ارای، نرگس تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 237-264]

ل

 • لیاقتدار، محمد جواد بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 109-137]

م

 • محمدزاده، سمیه بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 109-137]
 • محمدشفیعی، عبدالسعید تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 149-169]
 • محمدکاظمی، رضا واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 187-206]
 • محمدی، مهدی ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 123-148]
 • محمدی، مهدی کاوش تجربه کمال گرایانه دانشجویان دکتری از برنامه های درسی آموخته شده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 265-287]
 • محمودی بورنگ، محمد تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 139-159]
 • معتمدی، اعظم طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]
 • معین زاده، احمد بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 109-137]
 • منصوری، سیروس ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 123-148]
 • مهدیزاده تهرانی، آیدین تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • مهرمحمدی، محمود تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 89-121]
 • موسی پور، نعمت الله تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 149-169]
 • موسی پور، نعمت الله واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 289-308]
 • مومنی مهموئی، حسین نوع شناسی ذهنیت اساتید از الزامات برنامه درسی مبتنی بر پیامد در آموزش عالی (کاربرد روش کیو) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 207-236]
 • میرعرب رضی، رضا ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 161-185]

ن

 • نیکنام، زهرا واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 289-308]

ی

 • یمنی، محمد طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی:یک مطالعه داده بنیاد [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 41-64]