دوره و شماره: دوره 12، شماره 23 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-344 
2. دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه‌های ایران

صفحه 7-42

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان


12. طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی

صفحه 287-319

جعفر جهانی؛ مهدی محمدی؛ فرشته شهابی نیا؛ مریم شفیعی سروستانی؛ رحمت الله مرزوقی