دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 1-160 
4. پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید

صفحه 47-70

صمد ایزدی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک مهر؛ مجتبی تجری