دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-188 
6. دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی

صفحه 135-152

نرگس مهربانی مرتاضی؛ سهیلا غلام آزاد