دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-210 
3. برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی

صفحه 37-77

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ سیروس حدادنیا