نویسنده = کوروش فتحی واجارگاه
چالش های کارآموزی در ایران؛ پیوند مسیر به ریزوم (مطالعه موردی: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

عاطفه نصیری همراه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ روح‌اله آقاصالح؛ سعید صفائی موحد؛ محمود حقانی


بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه درسی در حوزه ی رشته مطالعات برنامه درسی

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 89-106

محمدتقی رودی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مسعود شریفی


آسیب شناسی بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 37-74

مریم منشگر؛ کورش فتحی واجارگاه؛ فاطمه حمیدی فر