نویسنده = راضیه شیرین حصار
ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 95-134

مهدی محمدی؛ راضیه شیرین حصار؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی