نویسنده = مهدی محمدی
ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی

دوره 10، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 123-148

مهدی محمدی؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری


ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 95-134

مهدی محمدی؛ راضیه شیرین حصار؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی