کلیدواژه‌ها = آموزش کارآفرینی
تحلیل آموزش مغفول شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته SBM

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 245-270

احمد ملکی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی


شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 131-171

سارا شهیدی؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری؛ یانا سیکولا-لینو


واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 221-248

نیما رحیمیان؛ احمد صارمی؛ مرضیه دهقانی؛ محمدحسن مبارکی