کلیدواژه‌ها = نظام آموزش عالی
طراحی چارچوب سیاستگذاری برنامه درسی فناورانه در نظام آموزش عالی: رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

مریم شفیعی سروستانی؛ فاطمه میرغفاری؛ فاطمه کشتکار؛ زهرا پاکباز؛ مرضیه حاجی زاده؛ باقر آذرپیکان


طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 287-319

جعفر جهانی؛ مهدی محمدی؛ فرشته شهابی نیا؛ مریم شفیعی سروستانی؛ رحمت الله مرزوقی


طراحی مدل مدیریت آموزش از دور، برای نظام آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 35-60

حبیب الله نجفی هزارجریبی؛ شیرزاد کوپائی