کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
ارائه الگوی برنامه درسی دروس آزمایشگاهی رشته‌های فنی و مهندسی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 14، شماره 28، اسفند 1402، صفحه 143-186

10.22034/hecs.2024.386719.1846

محمد خلیلی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی فر


واکاوی تجارب زیسته دانشجویان از فرهنگ آموزش مجازی در آموزش عالی

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 171-196

10.22034/hecs.2023.178418

ثریا باقرشاهی؛ زهرا طالب؛ علیرضا صادقی


آموزش عالی و چشم انداز خبرگی برنامه درسی دانشجویان رشته گردشگری: یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 197-232

10.22034/hecs.2023.178419

پروین صمدی؛ مهدیه السادات میررحیمی؛ پروین احمدی


چارچوب مفهومی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر برنامه درسی دانشگاهی : رویکرد فرا ترکیب

دوره 13، شماره 26، بهمن 1401، صفحه 33-61

مریم شفیعی سروستانی؛ عباس رجائی آذرخوارانی؛ مهدی محمدی


کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1401، صفحه 105-134

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی


طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 145-177

سیده فاطمه حسینی؛ مجید علی عسگری؛ عباس قلتاش؛ فاطمه احمدبیگی


شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 271-293

اعظم زرین؛ غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ علی خورسندی طاسکوه


شناسایی مولفه های برنامه درسی مبتنی بر مهارت در آموزش عالی و ارائه یک مدل: مطالعه ای فراترکیب

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 103-137

کامران مالکپور لپری؛ طیبه منتظری؛ معصومه مسلمی


طراحی واعتباریابی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 277-312

زهرا طالب؛ فاطمه فیروزی؛ نیره شاه محمدی


شناسایی و تبیین بایسته‌های راهبرد یاددهی-یادگیری خود راهبر، متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان امروز

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 333-364

احمد ابراهیمی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ علی ربانی


دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه‌های ایران

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 7-42

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان


شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 131-171

سارا شهیدی؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری؛ یانا سیکولا-لینو


ارائه مدل ارتقاء بهره‌وری آموزشی مدرسان آموزش از دور

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 321-344

محمد وفایی یگانه؛ مهران فرج الهی؛ حمید ملکی؛ اسدالله عباسی


ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 7-39

عادل حلاج دهقانی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی اکبر خسروی؛ کامبیز پوشنه


واکاوی انسانشناسانه مفهوم تدریس موءثر از منظر فرهنگ رشته‌ای

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 41-55

سعید صفائی موحد؛ محمد حاجی زاد


تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی)

دوره 10، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 89-121

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه


ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی

دوره 10، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 123-148

مهدی محمدی؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری


شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 7-44

علی خورسندی طاسکوه؛ طلعت الشریعه فیروزجائیان