کلیدواژه‌ها = فراگیران آموزش معکوس
کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1401، صفحه 105-134

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی