کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
روش‎های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته‎های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 69-95

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی