دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی چالش‌های نیکبودی آکادمیک اعضای هیات علمی برای نیل به تدوین برنامه درسی تعالی حرفه‌ای استادان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

مریم شفیعی سروستانی؛ محمدحسن نصیری؛ جعفر جهانی؛ مهدی محمدی


چالش های کارآموزی در ایران؛ پیوند مسیر به ریزوم (مطالعه موردی: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

عاطفه نصیری همراه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ روح‌اله آقاصالح؛ سعید صفائی موحد؛ محمود حقانی


طراحی چارچوب سیاستگذاری برنامه درسی فناورانه در نظام آموزش عالی: رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

مریم شفیعی سروستانی؛ فاطمه میرغفاری؛ فاطمه کشتکار؛ زهرا پاکباز؛ مرضیه حاجی زاده؛ باقر آذرپیکان


آموزش اِستم: چارچوبی برای رویارویی با بحران رشته‌های ریاضی دانشگاهی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22034/hecs.2024.436896.1903

زهرا محتشم؛ زهرا گویا؛ سهیلا غلام آزاد