دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی چالش‌های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

اعظم کاییدی؛ احمدرضا نصر؛ فریدون شریفیان؛ سعید موسوی پور


چارچوب مفهومی بین‌المللی کردن برنامه درسی دانشگاه الزهرا (س) مورد: رشته فرهنگ و ادب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

زهرا کرمی؛ گلنار مهران؛ کوروش فتحی واجارگاه


عناصر برنامه درسی پست مدرن در آموزش عالی ایران ، مزایا و معایب آن (مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

کریمه آزرمی بستان آباد؛ مرضیه دهقانی


طراحی برنامه درسی آموزش سواد عاطفی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

غلام بهادرمطلق؛ غلامعلی احمدی؛ صادق نصری؛ محمدرضا امام جمعه


بررسی چالش‌های نیکبودی آکادمیک اعضای هیات علمی برای نیل به تدوین برنامه درسی تعالی حرفه‌ای استادان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

مریم شفیعی سروستانی؛ محمدحسن نصیری؛ جعفر جهانی؛ مهدی محمدی


چالش های کارآموزی در ایران؛ پیوند مسیر به ریزوم (مطالعه موردی: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

عاطفه نصیری همراه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ روح‌اله آقاصالح؛ سعید صفائی موحد؛ محمود حقانی