ارزیابی تأثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:هدف پژوهش ارزیابی تأثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاههای شیراز و شهید بهشتی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی تهران می‌باشد. براساس نمونه گیری طبقه ای ساده، 250 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای شیراز و شهید بهشتی مورد انتخاب قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه "تأثیرات پدیده جهانی شدن در بعد فرآیندهای یاددهی – یادگیری"، محقق ساخته بود. برای سنجش روایی، روش‌ تحلیل گویه و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر جهانی شدن بر ابعاد فرآیند یاددهی ـ یادگیری به ترتیب در مواردی مانند: تنوع رشته و مدارک، تبادل استاد و دانشجو، تأکید بر یادگیری مداوم، سرمایه گذاری،  فناوری اطلاعات، برنامه و پروژه و استاندارد شدن عناصر آموزشی می باشد. یافته‌ها نشان داد که بین دیدگاه اعضای هیأت علمی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی(رشته تحصیلی، سابقه تدریس و مرتبه علمی) در مورد تأثیر جهانی شدن بر ابعاد فرآیند یاددهی ـ یادگیری، تفاوت معناداری وجود دارد.
 جهانی شدن، فرآیند یاددهی ـ یادگیری، آموزش عالی، اعضای هیأت علمی

کلیدواژه‌ها