ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌های مناطق محروم با رویکردی انتقادی مطالعه موردی: دانشگاه‌های مناطق محروم استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی از کیفیت برنامه درسی موجود در دانشگاه‌های مناطق محروم با رویکردی انتقادی بوده است که در این تحقیق، کیفیت برنامه درسی به معنای حداقل حد مطلوبیت در این مناطق در نظر گرفته شده است. ابعاد مورد بررسی برای ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌ها مدیریت برنامه درسی، هدف‌ها، محتوا و فرایند یاددهی- یادگیری در نظر گرفته شده است. این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی در سال تحصیلی 92-1391 انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدرسان (کارشناسی ارشد و بالاتر) و دانشجویان (مقاطع کاردانی و کارشناسی) دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی -کاربردی تشکیل می دهند که از بین آنها به ترتیب 76 و 143 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، نظرسنجی به عمل آمد. یافته‌ها نشان دادند که مدرسان و دانشجویان از کیفیت برنامه درسی در این دانشگاه‌ها رضایت کافی نداشته‌اند و مدرسان نیز محقق شدن کیفیت برنامه درسی در این دانشگاه‌ها را ملزوم به تغییر و بازنگری در سیاست گذاری‌های آموزش عالی شدند. از بین ابعاد مورد ارزیابی کیفیت در این دانشگاه‌ها نیز، به ترتیب فرایند یاددهی- یادگیری، مدیریت برنامه درسی، محتوا و هدف‌ها نیازمند تغییر جدّی بودند به طوری که از لحاظ امکانات، کتابخانه‌های این مراکز، تناسب دانشجو و استاد، فضای کلاس‌ها و وسایل کمک آموزشی کاملاً محرز بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها