واکاوی انسانشناسانه مفهوم تدریس موءثر از منظر فرهنگ رشته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا،

چکیده

این پژوهش با مفروض انگاشتن تفاوت‌های فرهنگی بین رشته‌های دانشگاهی، سعی دارد تا شاخص‌های تدریس موءثر را با رویکردی انسانشناسانه از منظر دانشجویان رشته‌های مختلف بررسی نماید. بدین منظور براساس تقسیم‌بندی تونی بچر از دیسیپلین‌ها به دو دسته شهری و روستائی، 14 دانشجوی رشته‌ فلسفه، مطالعات فرهنگی، تاریخ، علوم اجتماعی و روانشناسی عمومی (به عنوان نماینده دیسیپلین‌های روستائی) و 9 دانشجوی رشته‌ مهندسی مکانیک، مهندسی نفت و مهندسی عمران (به عنوان نماینده دیسیپلین های شهری) به عنوان اطلاع‌رسان در این پژوهش مشارکت نمودند. نمونه‌گیری در این پژوهش بصورت هدفمند و با بکارگیری راهبرد نمونه‌گیری ملاک محور و گلوله برفی صورت گرفت. راهبرد پژوهش در مطالعه حاضر مردم نگاری آموزشی با طرح تفسیری می‌باشد. همچنین داده های پژوهش در چارچوب راهبرد 6 سطحی پیتر وودز تا سطح دوم (یعنی طبقه‌بندی و مقوله‌بندی) تحلیل شده و با بکارگیری دو راهبرد بازبینی اعضاء و تحلیل همگنان مورد اعتباربخشی قرار گرفتند. راهبرد جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر نیز مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و غیر رسمی بوده و بازنمائی نتایج پژوهش به شیوة مضمونی صورت گرفته است. بر مبنای یافته‌های پژوهش، تدریس موثر در دیسیپلین‌های روستائی با شاخص‌هایی چون تمرکز بر منابع کلاسیک، انسان محوری، نزدیکی به زبان عوام و تاءکید بر فهم ارزشگذاری می شود. این در حالی است که تدریس موثر در دیسیپلین‌های شهری با ویژگی‌هایی چون روزآمدی، محتوی محوری، تاکید بر زبان تخصصی، و تاکید بر کاربردپذیری ارزشگذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- All- Hinai, Nasser, Said (2011). Effective college teaching and students' ratings of teachers: what students think, what faculty believes, and HAT actual ratings show implications for policy and practice in teaching quality assurance and control in higher education in Oman. Durham theses, Durham University.
- Andersen, Margaret L. and Taylor, Howard F. (2013). Sociology: the essentials. Wadsworth, Gengage Learning, Belmont.
 - Aschenbrener, Mollie S., Terry Jr., Robert, Torres, Robert M. (2010). Creative and effective teaching behaviors of university instructors as perceived by students. Journal of Agricultural Education. 51(3): 64-75.
- Bauer, Henry (1990). A dialectical discussion on the nature of disciplines and disciplinarity. 4:2,215-227.
- Becher, Tony (1994). The significance of disciplinary differences. Studies in Higher Education, 1962, 151-161.
- Bellamy, Sheila (2010). Towards a cultural understanding of academic worlds. International Review of business research papers. 6:5, 46-57.
- Bergquisot, W. H. (1992). The four cultures of the academy: insights and strategies for improving leadership in collegiate organizations. Jossey- Bass Inc., publishers.
- Chickering, A. W. and Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. The Wingspread Journal. 9(2).
- Chism, N. V. N. (2004). Characteristics of effective teaching in higher education: between definitional despair and certainty. Journal on Excellence in College Teaching, 15(3), 5-36.
- Creswell, john W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Sage Publications, Inc. London.
- Delvin, Marcia and Samarawickrema (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research and Development, 29:2, 111-124.
- Duarte, Fernanda P. (2013) conceptions of good teaching by good teachers: case studies from and Australian University (2013). Journal of University Teaching and Learning Practice, 10(1): 1-15.
- Fathi Vajargah, Koroush and Diba Vajari, Talat(2016). Evaluating the effectiveness of training programs. Ayij Publications, Tehran[Persian]
- Krishnan, Armin (2009), what are academic disciplines. ESRC National Centre for Research Methods.
- Moran, Joe (2002). Interdisciplinary. Rutledge, New York.
- Mousapour, Nematollah (2013). Univesity teaching: what method? What model? In Researches on Education and Learning, 3(2): 49-78.
- Pole, Christopher and Morrison, Marlene (2003). Ethnography for Education. Glasgow, Open University Press.
- Safaei Movahhed, Saeid and Mohebbat, Hedieh (2012). Sociology of Education. Ayij Publications, Tehran.
- Tischler, Henry L. (2011). Introduction to Sociology. Gengage Learning, WADSWORTH.
- Woods, Peter (1986). Inside schools: ethnography in educational research. Routledge Farmers, London.