مدل همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل همرسانی تجربه زیسته معلمان در قالب اتوبیوگرافی با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بود. این مطالعه با استفاده از روش پژوهش "نظریه زمینه ای" انجام شد. داده های مورد نیاز بواسطه یادداشت های میدانی دریافت شده از اجتماع گفتمانی معلمان جمع آوری شد. تحلیل داده ها طی فرایند مقایسه و پالایش مداوم آنها به شیوه استراوس و کوربین (1998) و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی انجام شد. مجموعه داده های جمع آوری شده در قالب 116 نکته و مضمون کلیدی، 42 مفهوم و 20 مقوله سازماندهی شدند. نتایج نشان می دهند با به خدمت گرفتن مدل همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه های اجتماعی مجازی، دانش عملی و شخصی معلمان به اشتراک گذاشته می شود و نتایجی مانند: بیان آزاد حقیقت درون، رویش اندیشه، فراخ اندیشی، پرورش همکاری، و باز سازی تجارب را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


خسروی، م. (1387). مفهوم اعتبار (پایایی) و روایی در تحقیق کیفی. ماهنامه نگرش راهبردی، 93 و 94، 171- 184.
دانایی فرد، ح.، الوانی، س. م. و آذر، ع.  (1395). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار و اشراقی.
زرقانی، اع.، امین خندقی، م.، شعبانی ورکی، ب. و موسی پور، ن. (1395). ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت, 6(1), 46-68.
صائمی، ح.،  فتحی واجارگاه، ک.، عطاران، م. و فروغی ابری، ا. (1393). تدوین الگوی برنامه ریزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و بهسازی اساتید. دوماهنامه علمی-پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی، 7(3)، 191-198.
طباطبایی، ا.، حسنی، پ.، مرتضوی، ح.، و طباطبایی چهر، م. (1392). راهبرد هایی برای ارتقا دقت علمی در تحقیقات کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(3)، 663- 670.
عطاران، م.، و عبدلی، م. (1391). «فرهنگ یادگیری مدرسه عشایر کوچ رو: روایت های یک معلم»، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 7 (25)؛ 45- 64.
فتحی واجارگاه، ک. (1386). برنامه درسی به سوی هویت های جدید. تهران: انتشارات آییژ.
فراستخواه، م. (1395).روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، با تاکید بر نظریه بر پایه (گراندد تئوری GTM). تهران: انتشارات آگاه.
فیضی، ک.، و سرکیسیان، آ. (1387). تجزیه وتحلیل معیار های کیفیت در روش های تحقیق کیفی. فصلنامه مطالعات جهانگردی، 8، 1- 23.