واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فرهنگیان

4 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این مقاله، «چالش‎های آغازخدمت نومعلمان» در محیط مدرسه، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق نظریه مبنایی صورت گرفته و ابزار جمع‏آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه‏ساختاریافته بوده است. اطلاع‎رسان کلیدی، 22 نومعلم دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان با یک و دو سال سابقه خدمت بودند. از منظر نومعلمان، چالش‎های آغاز خدمت نومعلمان دوره اول ابتدایی در سه طبقه «چالش‎های فردی»، « چالش‎های حرفه‏ای» و « چالش‎های سازمانی» طبقه‏بندی می‎شوند. چالش‏های فردی نومعلمان شامل تنش و اضطراب در اوایل خدمت، عدم حمایت و احساس انزوا، چگونگی سازگاری با همکاران؛ چالش‏های حرفه‎ای شامل مدیریت کلاس درس، تسلط بر محتوا و تدریس موثر، ارزیابی دانش آموزان، رفع نیازهای دانش آموزان، جلب اعتماد و سازگاری با والدین؛ و چالش‏های سازمانی شامل آشنایی با مدرسه، آشنایی با رویه های مدرسه، منابع و جمعیت دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها


  • استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت(1390). اصول روش تحقیق کیفی(نظریه مبنایی؛ رویه ها وشیوه ها)، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
  • ذکائی، محمدسعید(1381). نظریه و روش در تحقیقات کیفی، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 9، شماره 17، صص 69-41.
  • رضایی، منیژه(1387). بررسی مشکلات حرفه ای معلمان تازه کار و مقایسه آن با سایر معلمان. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
  • سفیری، خدیجه(1387). روش تحقیق کیفی، نشر پیام پویا.
  • گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس و همکاران(1386). روش تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روان شناسی، ترجمه احمد رضا نصر و همکاران، تهران: سمت و شهید بهشتی.
  • یعقوب نژاد، ناصر؛ بهرنگی، محمدرضا، زین آبادی، حسن رضا(1394ب). معلمان تازه کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته های یک پژوهش کیفی-کمی در مدارس ابتدایی تهران، مجله ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی ششم، سال 22، شماره ی 2، صص 20-5.
  • یعقوب نژاد، ناصر؛ محسن آیتی و سارا نعیمی(۱۳۹۴الف). شناسایی و طبقه بندی نیازهای معلمان تازه کار در مدیریت کلاس درس بر اساس مدل طراحی عمومی آموزش (ADDIE)، همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر، دانشگاه ملایر، https://www.civilica.com/Paper-MANAGMA01-MANAGMA01_132.html