طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

چکیده

ارزیابی شناختی یکی از مهم‌ترین مباحث علوم شناختی است‏. در بیشتر الگوهای ارزیابی توانمندی شناختی ،مؤلفه‌های شناختی در ارزیابی اعضای هیات علمی نقش اساسی دارند نادیده گرفته‌شده است.این پژوهش باهدف طراحی الگوی بومی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های استان تهران بودند. روش تحقیق ترکیبی ازنوع اکتشافی است. روش پژوهش در مرحله کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت‌کنندگان بالقوه شامل اعضای هیات علمی بودند.رویکرد نمونه‌گیری، هدفمند است. گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. و تحلیل مضمون در این بخش، مضمون ارزیابی توانمندی شناختی شامل11مقوله شناختی(تصمیم‌گیری، تنظیم شناختی هیجانی، کنترل بازداری شناختی، شناخت اجتماعی، خلاقیت شناختی،توجه، حل مسئله، فراشناخت، مهارت کلامی، انعطاف‌پذیری شناختی، حافظه کاری) درباره ارزیابی توانمندی شناختی کشف نمود. در بخش کمی روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود و جامعه آماری در بخش کمی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران(ملی و آزاد) بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 350نفر انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود. تحلیل بخش کمی با تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد. نتایج بخش کمی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نشان داد که ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی دارای روایی سازه است.

کلیدواژه‌ها


اشتراوس، ‌آنسلم ‌و ‌کوربین،‌ جولیت. (‌‌1385) اصول ‌روش ‌تحقیق ‌کیفی:‌ نظریه‌ مبنایی،‌ رویه‌ها‌ و ‌شیوه‌ها‌.
ترجمه: ‌بیوک ‌محمدی .‌تهران: ‌پژوهشگاه‌ علوم ‌انسانی ‌و‌ مطالعات‌ فرهنگی.‌ تاریخ ‌انتشار ‌به‌ زبان ‌اصلی‌
2001.
بازرگان، عباس. (1383). ارزشیابی آموزشی.تهران:نشر سمت.
دلاور علی(1396).روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی.تهران:ویرایش
کلارک،ویکی پلانو .کرسول،جان دبیلو(2007).روش های پژوهش ترکیبی.ترجمه علیرضا کیا منش(1394).تهران :آییژ.