طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی انجام پذیرفت. بنابراین پژوهش، از نوع آمیخته(کمی - کیفی) بود. بدین منظور در بخش سنتزپژوهی برای بررسی پیشینه پژوهش و جمع­آوری داده­های متناسب با هدف پژوهش از منابع موجود در پایان­نامه­ها، کتابخانه، طرح­های پژوهشی و مقالات موجود در پایگاه­های اطلاعات داخل کشور و خارج کشور استفاده شد. کلیدواژگان مورد استفاده برای جستجو شامل یادگیری همراه، برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه، آموزش از دور، آموزش مجازی، یادگیری مبتنی بر وب، آموزش برخط و الگوی اکر در آموزش عالی بود. روند بررسی مقالات و اسناد به ترتیب شامل؛ کل مطالعات مرتبط با کلید واژه­ها 48 مورد، حذف مقالات نامرتبط پس از بررسی عناوین9 مورد، بنابراین در این پژوهش 39 سند بررسی گردید. در بخش دوم، داده­های مورد نظر از طریق مصاحبه به شکل نیمه­ساختاری و با استفاده از یادداشت­برداری گردآوری شد. در بخش کمی (پیمایشی) برای اعتباریابی، پرسشنامه­ها بین 267 نفر و با روش نمونه‌گیری هدفمند پخش شدند. پس از گردآوری داده­ها، یافته­ها و نتایج پژوهش­ها به تفکیک استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بر این اساس نتایج نشان از آن دارد که 10 مولفه و 102 شاخص که به ترتیب برای مولفه منطق و چرایی 14شاخص، اهداف 8 شاخص، محتوی و سازماندهی14 شاخص، فعالیت­های یادگیری 9 شاخص، نقش معلم 15 شاخص، مواد و منابع 15 شاخص، گروه­بندی 7 شاخص، مکان 6 شاخص، زمان 4 شاخص و سنجش و ارزشیابی 10شاخص استخراج شد. در گام آخر با استفاده از مدل معادلات ساختاری اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی انجام که نتایج حاکی از وجود برازش مدل دارد. 

کلیدواژه‌ها


احمدی­گل، جعفر و پوراندخت فاضلیان.(1393). ابزارهای الکترونیکی سیار، دستآوردهایی نوین برای آموزش، کنفرانس بین­المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
انتظاری­شبستر، حمید.(1387). مروری مفهومی بر محیط­های یادگیری سیار، یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، زنجان، دانشگاه زنجان.
آیتی، محسن و ساراتی، هادی.(1391). تاثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان. نشریه فناوری آموزش، 7(1)؛ 12-31.
بدریان، مرضیه.(1387). ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی براساس الگوی رودریک، سمیز. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
پاپ­زن، عبدالحمید و سلیمانی، عادل.(1389). مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(1)، 66-55.
حاجی­تبار فیروزجائی، محسن؛ میرعرب رضی، رضا؛ رنجبر چورتی، حمیدرضا و محمد، حسن زال.(1398). زیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامهریزی توسعه از دیدگاه ذینفعان. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 10(20)؛ 161-185.
خادمی، محسن؛ اسلامی، جمشید؛ محمدی، مهدی و گودرزی، محمدعلی.(1393). تدوین چارچوب ارزشیابی برنامه درسی دوره فیزیوپاتولوژی رشته پزشکی عمومی و اعتبار یابی آن. فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا). 5(4)، 73-81.
ذوالفقاری، میترا؛ مهرداد، ندا؛ پارسا یکتا، زهره؛ سلمانی باروق، نسرین و بحرانی، ناصر.(1386). تأثیر دو روش آموزش الکترونیک و سخنرانی بر یادگیری درس بهداشت مارد و کودک دانشجویان پرستاری.مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 31-39،(1)7.
سعیدی پور، بهمن؛ صوفی، رابعه؛ مرادی مخلص، حسین و یوسفلی، صدیقه.(1390). یادگیری سیار پلی برای گذر از سطوح تعاملی انفعالی به سطوح تعاملی پیچیده. همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
سیف، علی اکبر. (1396). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران؛ نشر دوران.
عزیزی، سیدمحسن؛ فرج اللهی، مهران؛ سراجی، فرهاد و سرمدی، محمدرضا.(1396). سنتز پژوهی اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی و الزامات آن در طراحی و اجرا. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1(17) ؛270-287.
فتحی واجارگاه، کورش و شفیعی، ناهید. (1386). ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی(مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان)، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، (5): 1-26، تهران:  مرکزنشردانشگاهی29-30.
فتحی واجارگاه، کوروش.(1387 ). اصول برنامه­ریزی درسی. تهران: ایران زمین.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ موسی­پور، نعمت‌الله و یادگارزاده، غلامرضا (1393). برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی(مقدمه‌ای بر مفاهیم، دیدگاه‌ها و الگوها. تهران: مؤسسه کتاب مهربان ناشر.
فرادانش، هاشم.(1389). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.
فرج­اللهی، مهران و حقیقی، فهیمه السادات. (1390). سنجش بر خط آموزشی راهبردی نوین و امکان­پذیر برای ارزیابی یادگیری بر خط. یادگیری الکترونیک، 2(1)؛ 44-23.
فرج­الهی، مهران و ظریف صنایعی، ناهید. (1388). آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)؛ 2(4)؛167 -171.
فرهادی، ربابه.(1384). آموزش الکترونیکی پارادایم جدید در عصر اطلاعات. فصلنامه علوم وفناوری اطلاعات،21(1) 66 -49.
کریم­خانلویی، گیتی؛ موسوی نسب، نورالدین و فیاضی، عارفه.(1388). مقایسه میزان موفقیت دانشجویان رشته­های پزشکی و داروسازی در درس زبان انگلیسی با آموزش مجازی و سنتی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 2، 13-16.
گودرزی، ماندانا و ابراهیم زاده، عیسی. (1392). تأثیر آموزش از دور به وسیله سرویس پیام متنی تلفن همراه بر کنترل متابولیک بیماران دیابتی نوع 2 شهر کرج-ایران. افق دانش؛ 19 (4) :224-234.
مصدق، هادی .(1388). امکان­سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استاد یزد. دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
مؤمنی­راد، مرتضی.(1388). بررسی کیفیت رشته فن­آوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
یارمحمدیان، محمدحسین. (1389). برنامه­ریزی در آموزش عالی. تهران؛ دایرةالمعارف آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، جلد اول.