سنجش میزان سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه استادان دانشگاه علامه طباطبائی و تعداد آنها در دانشکده های مختلف برابر با 538 نفر است. برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد. بعد از اجرای فرمول کوکران، تعداد کل نمونه در مجموع 224 نفر مشخص شد. پژوهش­حاضر با استفاده از پرسشنامه‌ محقق ساخته انجام­ شد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی  و برای سنجش پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منظور 20 نفر از اعضای جامعه( استادان) را به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شد و با استفاده از نرم افزار spss  میزان آلفای کرونباخ، (83/0) برآورد شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها و با کمک نرم‌افزار SPSS اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تنظیم، تلخیص و تحلیل شدند و با توجه به ماهیت تحقیق از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد، انحراف استاندارد و...) و آمار استنباطی مانند آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون مانوا ( تحلیل واریانس چندمتغیره)، آزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد سواد چندفرهنگی استادان در بعد نگرش و مهارت و دانش چندفرهنگی در سطح مطلوبی قرار دارد. اولین و مهمترین پیشنهاد استادان برای ارتقاء سواد چندفرهنگی، در واقع احترام به فرهنگ های ایرانی بدون هرگونه سلسله مراتب است و آخرین پیشنهادی که از نظر استادان از درجه اهمیت کمتری برخوردار است، شنیده شدن صدای تمامی فرهنگ ها در برنامه درسی است.

کلیدواژه‌ها


احمدی پور، زهرا؛ حیدری موصلو، طهمورث و حیدری موصلو، طیبه. (1389). تحلیل قومیت و هویت قومی در ایران؛ جهت امنیت پایدار. فصلنامه علمی- پژوهشی انتظام اجتماعی، 2(1)، 36-62.
امان‌اللهی بهاروند، سکندر.(1380). بررسی علل گونه گونی قومی در ایران از دیدگاه انسان‌شناسی، فصلنامه مطالعات ملی، 3(9)، 14-34.
امینی، محمد. (1391). تبیین برنامه درسی چند فرهنگی و چگونگی اجرای آن در نظام برنامه‌ریزی درسی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 7 (26)، 11-32.
 
باقری، اصغر و کریم اف،موسی.(1392). تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران. جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(1)، 33-57
تقی لو، فرامرز.(1386). تنوع قومی، سیاست چند فرهنگی و الگوی شهروندی: بررسی موردی ایران معاصر. فصلنامه مطالعات راهبردی، 10(1)، 10-31.
جوادی، محمدجعفر. (1379). آموزش چندفرهنگی به مثابه رویکردی در آموزش. فصلنامه تعلیم و تربیت، (63)، 9-26
حاجیانی، ابراهیم. (1380). الگوی سیاست قومی در ایران. مطالعه راهبردی، (11)، 119-138.
رضاپور قوشچی، محمد و نادری، محمود. (1393). جهانی‌شدن و تکثرگرایی قومی در ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، 5(14)، 56-91.
سید امامی، کاووس. (1387). هویت‌های قومی از کجا برمی‌خیزند؟مروری بر نظریه‌های اصلی. فصلنامه خط اول، 2(7)، 16-32.
صادقی، علیرضا. (1391). ویژگی‌ها و ضرورت‌های تدوین برنامه درسی چند فرهنگی در ایران؛ بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها. راهبرد فرهنگ، (17 و 18).
صادقی، علیرضا.(1392). دانش چندفرهنگی و ارتقای سبک زندگی در ایران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و وان درمانی، 4(13)، 112-124
صادقی، علیرضا؛ مهر محمدی، محمود، ملکی، حسن.(1389). آموزش چندفرهنگی، صلاحیت مفغول نظام تربیت معلم ایران. دهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
صالحی امیری، سید رضا.(1389). انسجام ملی و تنوع فرهنگی. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
عباباف، زهره؛ فتحی واجارگاه ، کوروش؛ فراستخواه ، مقصود و مهر علی زاده، یدالله.(1392). سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 4(7)،7-29
عزیزی، نعمت الله؛ بلندهمتان،کیوان و سلطانی، مسعود.(1389). بررسی وضعیت آموزش چندفرهنگی در مراکز تربیت معلم شهر سنندج از منظر دانشجویان. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،3(2)،55-78
فاضلی، نعمت‌الله و قلیچ، مرتضی. (1392). نگرشی نو به سیاست فرهنگی. تهران: تیسا.
فکوهی، ناصر و سجودی، فرزان(۱۳۹۲)گزارش نشست زبان و هویت، روزنامه ایران شماره ۵۵۰۲.
محرابی، علی‌رضا و یونسی، علی.(1387). تنوع قومی و انسجام ملی در ایران؛ فرصت‌ها، چالش و راهبردها. مجله مطالعات میان فرهنگی، 3(7)، 41-70.
محمدی، شیرکوه؛ کمال خرازی، علی‌نقی؛ کاظمی فرد، محمد و پورکریمی، جواد. (1395). ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی تدریس پژوهی، 4(1)، 65-91.
هواس بیگی، فاطمه .(1397). طراحی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره آموزش ابتدایی ایران، رساله دکترا رشته علوم تربیتی گرایش مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی