چالشهای موجود در تعیین کیفیت یادگیری زبان فرانسه در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت مدیر گروه مطالعات زبانی و گروه پژوهشی زبان فرانسه

چکیده

این مقاله وضعیت موجود اساتید زبان فرانسه، دانشجویان، منابع درسی و تاثیر محیط آموزشی این رشته را در ایران می سنجد و قصد پاسخ به این سوال را دارد که تعیین کیفیت یادگیری زبان فرانسه در ایران با چه چالشهایی رو به روست؟  و آیا شرایط یادگیری این زبان در ایران مطلوب است یا خیر؟ و آیا عوامل آموزشی در تعامل مطلوب هستند یا خیر؟
در نتیجه با روش توصیفی پیمایشی در این تحقیق کمی-کیفی،  با توجه به آمار سازمان سنجش در جذب دانشجو، پرسش از 50 دانشجوی دانشگاههای شهید بهشتی و علوم تحقیقات که 50 واحد درسی ر ا گذرانده اند ، فاکتورهایی چو ن منابع درسی، اساتید، انگیزه در یاد گیری متدهای آموزشی( به ویژه (reflets بررسی شدند. از 50 استاد در خصوص مشکلات آموزش زبان،آموزش ادبیات فرانسه وآموزش ترجمه پرسش شد. یافته های پژوهشی حاکی از این است که با چالش عدم شناخت دانشجو متناسب با منابع انسانی، منابع درسی و محیط آموزشی روبه رو هستیم و عوامل یادگیری(استاد، دانشجو، منبع درسی) با یکدیگر تعامل مناسب نداشته و این موضوع بر  کیفیت یاد گیری تاثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


-          فر دانش، هاشم. « سر فصل ها و جایگاه آنها در برنامه آموزش عالی کشور»، سخن سمت، تابستان 78.
 
-          بهرام بیگی، مهری. «نگاهی به سر فصل های درسی رشته زبان فرانسه(ادبیات و مترجمی) »، سخن سمت، شماره 7، 2001.
بهرام بیگی، مهری. « ویژگیهای مطلوب در تدوین سر فصل درسی دانشگاهی با نقدی بر سر فصل های درسی رشته زبان فرانسه»،