ارزشیابی عملکرد یاددهی – یادگیری اعضای هیئت‌علمی براساس مدل آشور (مطالعۀ موردی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف از مقالۀ حاضر ارزشیابی عملکرد یاددهی - یادگیری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آن، آماری اعضای هیئت‌علمی در سال تحصیلی 97-96 بوده‌اند که براساس جدول مورگان، 100 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق­ساخته براساس مدل آشور بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که عملکرد اعضای هیئت‌علمی درکل در حد خوب ارزیابی شده است و در ابعاد پنج‌گانه نیز شاخص‌های زیر را بیشتر مدنظر داشته‌اند: «اهمیت دادن به علائق و انتظارات دانشجویان، تبیین طرح درس به‌طور شفاف برای دانشجویان،گوش دادن به نظرات دانشجویان با روی باز و سعه‌صدر، ارزشیابی متناسب با اهداف آموزشی و روش تدریس».
همچنین اعضای هیئت‌علمی در شاخص‌های زیر کمترین امتیاز را کسب کرده‌اند: صدا کردن دانشجویان در کلاس با نام و حتی با اسم کوچک، تهیه محتوای آموزشی متناسب با اهداف مندرج در سرفصل دروس، استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های مجازی برای ارتباط با دانشجویان، مشارکت دانشجویان در تدریس از طریق روش حل مسئله و ایفای نقش و نترسیدن دانشجویان از امتحان پایان‌ترم به­دلیل تحقق اهداف مورد انتظار در طول ترم.

کلیدواژه‌ها


-         اباذری، زینب؛ میرجانی­اقدم، اکبر؛ چراغی، آزاددخت (1394). «عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهی - یادگیری از دیدگاه اساتید»، مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. دورۀ شانزدهم، شمارۀ سوم، صص 262-268.
-         ابراهیم‌زاده، عیسی (1382). «فرایند یاددهی ـ یادگیری و دانشگاه‌های باز و از راه دور آینده»، نشریه پیک نور- علوم انسانی، تابستان دورۀ اول، شمارۀ دوم، صص 3 - 11.
-         دولتی، علی‌اکبر؛ جمشیدی، لاله؛ امین بیدختی، علی‌اکبر (1394). «بهبود فرایند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی»، مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیری دورۀ هفتم، شمارۀ دوم.
-         آل ابراهیم، الهام و قرائی­پور، رضا (1393). «مقایسه طراحی نظام آموزش کارکنان بر اساس مدل‌های ADDIE و ASSURE»، مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
-         حق‌پرست لاتی، طیبه (1393). «تأثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرایند یاددهی یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر تهران»، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، شمارۀ اول (پیاپی 17)،.صص201-220
-         ریگی، عاطفه (1392). مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق داده‌های صوتی تصویری با سایر روش‌های موجود ارزیابی عملکرد تدریس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشته علوم تربیتی.
-         ستاری، صدرالدین و جعفرنژاد، عبدالرضا (1389). «عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک‌آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران»، نشریه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دورۀ اول، شمارۀ دوم،.صص5-19
-         سیف، علی‌اکبر (1390). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی، ویرایش ششم، تهران: انتشارات دوران.
-         شواخی، علی‌رضا؛ نادری، عزت‌الله؛ عابدی، احمد (1386). «مقایسه تأثیر سه رویکرد یاددهی یادگیری دانش آموزان در درس زیست‌شناسی»، دانشور رفتار، شمارۀ 24، صص 53-64
-         عابدینی بلترک، میمنت و همکاران (1394). «بررسی میزان کاربست عناصر برنامه درسی سازنده­گرا در آموزش عالی: مطالعۀ موردی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز»، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دورۀ دوازدهم، شمارۀ چهارم،صص888-897
-         کریمی ارقینی، حسین (1390). بررسی نظر معلمان و دانش آموزان دربارۀ چگونگی فرایند یاددهی یادگیری در مدارس متوسطه (شبانه‌روزی) شهرستان خدابنده سال تحصیلی 90-89، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران.
-         نوری امام‌زاده­ئی، اصغر (1375). بررسی نظر دبیران دبیرستان‌های شهر اصفهان در مورد نحوۀ ارزشیابی معلمان و فرم‌های ارزشیابی عملکرد آنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.